tầm nhìn

Trung tâm sẽ là một tổ chức hàng đầu ở Việt Nam về Phát triển Nông thôn (PTNT) bền vững, góp phần tạo dựng một xã hội không nghèo đói, môi trường & sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ.

Sứ mệnh

Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, tổ chức xã hội, cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp, nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái.

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị. Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Các chủ đề xuyên suốt.

khóa học

Lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển
Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBTIQ+)

Trung tâm PTNT miền Trung có sứ mệnh là nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách trong lĩnh vực phát triển nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội

Tầm nhìn

Trung tâm sẽ là một tổ chức hàng đầu ở Việt Nam về Phát triển Nông thôn (PTNT) bền vững, góp phần tạo dựng một xã hội không nghèo đói, môi trường & sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ.

Sứ mệnh

Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

ĐỊNH HƯỚNG

Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao năng lực để trở thành một trong những đơn vị đi đầu về nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong các lĩnh vực về Phát triển nông thôn và Thích ứng với BĐKH ở khu vực miền Trung và của cả nước.